Anastasia Perez [Goalie]
Joe Roth
Derek Perez [Captain]
Eric Stockton
Drew Scholl
Jim Womeldorf
Therese Glass
William Rainey